Тадкикот гурухимиз уч кун давомида Нурота калъаси, шахар девори деб тахмин килинаётган Девори Пироста хамда Нурота атрофидаги Пашшот калъаси колдикларида кидирув-текширув ишлари олиб борди. Ушбу ёдгорликлар ва улар атрофларидаги сополлар йигиб олинди. Дастлабки хулосаларга кўра сополларнинг энг кадимгиси милодий IV-V асрларга (яъни, сўгд-эфталит даврига) оиддир. Янада кадимгирок деб тахмин килинаётган сополлар эса киёсий ўрганишни талаб этади.
Нурота калъасининг тузилиши, деворлар ва улардаги миноралар (бурж) кисман тадкик этилди. Калъа деворининг ички йўлакларига элтувчи кириш йўллари (махаллий ахоли уларни горлар деб тасаввур килади) сакланиб колган. Калъа девори пахса асосида хом гиштдан кад кўтарган хамда вакти-вакти билан таъмирлаб турилган. Хом гиштларнинг ўлчамлари Сўгдиёнадаги мил.авв. VI-IV асрларга оид Узункир, Еркўргон, Чордара каби ёдгорликлардаги гиштларга анча якин эканлиги аникланди. Булар хозирча даслабки хулосалар бўлиб, аник хулосалар бериш учун жиддий тадкикотлар ўтказиш зарур.
Нуротанинг ислом даври тарихи хакида манбаларда кенгрок ёритилган ва узок мозийдаги вокеа ва жараёнлар шу жой билан алокадордир. Унинг ўтмишига эътибор каратадиган бўлсак, бу ерда Салжукнинг авлодлари Тугрулбек, Довуд ва Йабгулар кўним топишган. Жанд ахолиси билан зиддият юзага келгандан сўнг, уч ака-ука ўз лашкарлари, шунингдек, подаси билан Нур атрофига келиб ўрнашади. Албатта, уларнинг Сомонийларга карашли мулкда жойлашиши учун Бухоро амирларининг розилиги олинганлиги шубхасиздир. Тарихчи Хамдаллох Казвиний келтирган далилга кура бу вокеа 985 йилда юз берган.
Сомонийларнинг сўнгги амири Мунтасир Бухорони эгаллаб олган душманларидан маглуб бўлганидан сўнг, ўз харбий кучларининг колган-кутганлари билан Нуротага келиб, мустахкамланиб олган ва шу ердан туриб Дабусия калъасида жойлашиб олган ракибига хужум килган.
Жамол ал-Каршининг «Мулхакат ас-сурах» асаридаги маълумотларда келтирилишича Нурота атрофларидаги салжукийлар Бухоро амири томонидан хайдалган. Лекин хакикатда салжукийлар корахонийлар сикуви остида бу жойларни тарк этганлар.
1220 йилда Чингизхон Ўтрор оркали Бухоро томонга юриш килганда Нуротани жангсиз эгаллаган. Чингизхон Нурга Тохир Баходир бошчилик кўшинни жўнатган ва мазкур мўгул харбий кисмлари 1220 йил январь ойида Ўтрор ва Нур орасидаги карвон йўли оркали келиб, шахар ахолисига таслим бўлишни талаб этган. Нур ахолиси эса Тохир Баходир билан музокара юритиб, ўз элчиларини Чингизхонга жўнатган. Мўгул хони шахарни харбий кўшинда Тохирга нисбатан нуфузи баланд Субутойга топширишни буюрган. Субутой буйруги билан ахоли ўзи билан хаётий эхтиёжлари учун зарур буюмлар, мол, озик-овкат олиб шахарни тарк этган. Шундан сўнг шахар талон-тарож килинган. Чингизхон ташрифи вактида эса талон-тарож килинган нарсалар ахолига кайтарилган ва нуроталиклар 1500 динор микдорида товон тўлашлари талаби кўйилган. Мўгуллар нуроталиклардан махаллий хоким Эл хожи бошлик 60 кишилик харбий кисм тузиб, Дабусия калъасининг камалига жўнатган.
Руслар истилоси даври, XIX асрнинг 60 йилларига оид манбаларда Нуротанинг беки Абдал Гаффор хакида илик сўзлар ёзилган. 1886 йилда Россия ва Бухоро орасидаги чегара Нурота чўли худудидан ўтказилган вактда Абдал Гаффор билан бирга Зиёвуддин ва Хатирчининг беклари хам иштирок этишган.
Хуллас, Нуротада олиб борилган киска муддатли кидирув-текширув экспедицияси бу худудда кенг камровли тадкикотлар ўтказиш лозимлигини курсатади. Нурота, шубхасиз республикамиздаги кадимги шахарлардан биридир. Ушбу фикрни хар томонлама илмий асослаш кейинги бўлажак тадкикотлар натижаларига боглик.
Нурота тарихи

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

МАВЗУГА ДОИР ЎХШАШ МАҚОЛАЛАР